Hem

Jag är legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av att arbeta med barn, vuxna och familjer. Min utbildning fick jag vid Uppsala universitet och är medlem i Psykologförbundet och Psykologföretagarna. Jag har erfarenhet från barn-och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatri samt har arbetat inom primärvården.

Utredning

En neuropsykologisk bedömning kan vara motiverad om misstanke finns om ADHD, autismspektrumtillstånd, inlärningssvårigheter eller utvecklingsavvikelser.

I en neuropsykologisk bedömning ingår alltid en allmänkognitiv begåvningstestning, intervju med föräldrar eller anhörig samt tolkning av skattningsskalor.

Utöver detta kompletteras bedömningen med skräddarsydda delar beroende på frågeställning. Jag följer praxis för neuropsykiatrisk utredning och använder endast vetenskapligt godkända test med hög tillförlitlighet. Jag samarbetar med privatpraktiserande psykiatriker.

Exempel på utredningar och testningar:

  • Psykologisk/psykiatrisk utredning
  • Begåvningsutredning
  • Neuropsykiatrisk utredning
  • Adoptionsintyg

 

Behandling

Kognitiv beteendeterapi

Syftet i kognitiv beteendeterapi är att förändra tanke- och beteendemönster till mer funktionella sådana. Fokus ligger på nuet och arbetssättet är målinriktat. Vi inleder med att analysera problematiska beteenden för att därefter enas om vad och på vilket sätt du behöver träna för att nå en förändring och använda mer välfungerande beteenden. Behandlingen innehåller såväl information om problemets natur, psykoedukation samt terapeutiska samtal och saker som du kan träna på egen hand mellan samtalen.

Vid avgränsad problematik kan det vara en förhållandevis kort behandling medan det vid mer komplexa svårigheter kan det behövas mer tid för att komma tillrätta med problemen.

Psykodynamisk terapi

I psykodynamisk terapi ses förståelsen av problemet som grunden till förändring. Behandlingen består av att arbeta med känslor, tankar, drivkrafter och relationer här och nu, men i ljuset av dina tidigare erfarenheter. Att upptäcka inre konflikter och försöka förstå hur omedvetna känslor och tankar påverkar är en viktig del av arbetet.

Det kan handla om ett specifikt problem som utmynnar i en avgränsad behandling. Det kan röra sig om en kris som du behöver få hjälp att bearbeta för att komma vidare. Det kan även handla om mer komplexa svårigheter och då krävs en längre behandling.

Unified Protocol

Unified Protocol är en behandling som grundar sig på traditionella principer för kognitiv beteendeterapi med en särskild tonvikt på känslor och där man får lära sig att möta och uppleva obehagliga känslor. Detta för att reagera mer adaptivt på känslorna. Tyngdpunkten är alltså inte att ta bort jobbiga känslor utan på att få känslorna till att återgå till en funktionell nivå.

Familjerådgivning

Familjerådgivning handlar om att, i en parrelation, tillsammans med en terapeut ge sig själv och den andre möjlighet att problematisera, lyssna och reflektera. Vi arbetar med att ge var och en utrymme att berätta hur den tänker och vill ha det. Vår utgångspunkt är att en förändringsprocess startar i en öppen och förtoendefull dialog.

Att få nära relationer att fungera är inte alltid så lätt. I en kärleksrelation sätts hela människan på prov. Det gäller att ge och ta emot omsorg och kärlek, men också att fungera ihop praktiskt som par, samtidigt som var och en vill bli respekterad som en självständig människa. Konflikter som är svåra att lösa kan uppstå, vilket i sin tur lätt leder till missförstånd, bråk, otydlig kommunikation och känslan av att det inte finns några lösningar för att få relationen att fungera. Det är då familjerådgivning kan ge vägledning och hjälp framåt.

Familjerådgivning är en verksamhet som alla kommuner i Sverige enligt måste erbjuda. Kommunerna subventionerar priset för att alla ska kunna gå i några samtal med specialister på samlevnadsproblem och kriser i parrelationer. I flera kommuner är det också möjligt att boka tid för andra familjerelationsproblem mellan vuxna samt för syskon eller föräldrar med vuxna barn.

Jag samarbetar med Parterapeuterna. Där vi har avtal med Stockholms kommun, Sollentuna kommun, Danderyds kommun och Lidingö Kommun. För mer information se Parterapeuternas hemsida samt din kommuns hemsida.

Kontakt

Om

Jacqueline Sundqvist

Jag är legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av att arbeta med barn, vuxna och familjer. Min utbildning fick jag vid Uppsala universitet och är medlem i Psykologförbundet och Psykologföretagarna.

Jag har erfarenhet från barn-och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatri samt har arbetat på vårdcentral inom primärvården.

Jag tar emot för psykologisk behandling, enskilt eller i par. Jag utför även neuropsykiatriska utredningar samt ger psykologisk rådgivning, stöd och föräldrastöd. Jag utgår från ett relationellt och känslofokuserat perspektiv. Utifrån bred kompetens och erfarenhet så kan jag anpassa ett behandlingsupplägg på ett sätt som passar dig.

Jag har utbildning inom både psykodynamisk terapi och KBT. Olika psykologiska synsätt och inriktningar kompletterar oftast varandra och det kan finnas olika behov vid olika frågeställningar.

Jag har genomgått fördjupad utbildning inom Unified protocol, en affektfokuserad transdiagnostisk behandling inom KBT.

Vi väljer tillsammans de terapeutiska och psykologiska verktyg som passar just din/er situation efter en noggrann kartläggning av dina/era utmaningar och mål.

Välkommen att höra av dig!